Industrial Hemp Seed Exchange

Cannabis Varieties Informations, Producers and more

Yunma No.1

Made by Yunnan Industrial Hemp Inc.

Yunma 1 hemp seeds:Compositional and nutritional analyses

Author/s: SHAN Liang HUI Ju LIU Yuan-fa JIN Qing-zhe WANG Xing-guo(School of Food Science and Technology, State Key Laboratory of Food Science and Technology, Jiangnan University,Wuxi, Jiangsu 214122,China)