Industrial Hemp Seed Exchange

Industrial Hemp Seed at your fingertips

USO-14

Yuzhnosozrevayushchaya Odnodomnaya 14 abbreviated: YUSO-14, JSO-14; registered in 1980 Made by Institute of Bast

USO-13

Zolotonoshskaya 13, Zolotonosha 13, abbreviated USO-13, YUSO-13, registered 1986. Selected progeny from YUSO-16

USO-11

Monoecious, registered 1984 Made by Institute of Bast Crops of the National Academy of